ประวัติเทศบาล :: เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

  • ประวัติเทศบาล
    ประวัติเทศบาล
    เผยแพร่วันที่ : 5 เม.ย. 2566 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 619

ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

 

                         เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์เดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัว เป็นหน่วยองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2538 ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย ลงวันที่ 2 มีนาคม 2538  ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัว เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัวคณารักษ์และจัดตั้งเป็นเทศบาล ตำบลบางวัวคณารักษ์ ลงวันที่  28  สิงหาคม  2550  โดยมีตราสัญลักษณ์ของเทศบาลเป็นรูปหัววัวอยู่บนโรงงาน อุตสาหกรรม

                         เทศบาตำบลบางวัวคณารักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา พื้นที่เทศบาลตำบลบางวัว คณารักษ์ ตั้งอยู่บนที่ราบ ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 30 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอบางปะกง ประมาณ 7 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของจังหวัด โดย มีพื้นที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัวเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัวคณารักษ์และจัดตั้ง เป็น เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ ลงวันที่  28  สิงหาคม  2550  มีพื้นที่ 29.5 ตารางกิโลเมตร

ข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติเทศบาล วิสัยทัศน์เทศบาล ผลการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนา กฏหมายที่เกี่ยวข้อง สภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ อำนาจหน้าที่ ข้อมูลทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)