อำนาจหน้าที่ :: เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

  • อำนาจหน้าที่
    อำนาจหน้าที่
    เผยแพร่วันที่ : 3 เม.ย. 2566 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 789

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล

                        อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

                        1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่
                            (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
                            (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทาง
                            (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัดมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล
                            (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
                            (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
                            (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
                            (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
                            (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น
                            (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
                        2. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต เทศบาล ได้แก่
                            (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา
                            (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
                            (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
                            (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
                            (5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
                            (6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
                            (7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                            (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา
                            (9) เทศพาณิชย์
3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าที่ในการ จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
                            (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
                            (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา
                            (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
                            (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
                            (5) การสาธารณูปการ
                            (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
                            (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
                            (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
                            (9) การจัดการศึกษา
                            (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
                            (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น
                            (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
                            (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                            (14) การส่งเสริมกีฬา
                            (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
                            (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
                            (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
                            (18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
                            (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
                            (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
                            (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
                            (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
                            (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ
                            (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
                            (25) การผังเมือง
                            (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
                            (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
                            (28) การควบคุมอาคาร
                            (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                            (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                            (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ประกาศกําหนดข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติเทศบาล วิสัยทัศน์เทศบาล ผลการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนา กฏหมายที่เกี่ยวข้อง สภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ อำนาจหน้าที่ ข้อมูลทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)