กองคลัง :: เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

นางสาวอมรรัตน์ พรหมอินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววารินทร์ ยังดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นาช่อทิพย์ อ่อนเอี่ยม
นักวิชาการพัสดุ
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางเอื้อมเดือน วิมลจิตต์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายพัลลภ แสงทอง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรส่วนบุคคล
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวเอื้อมพร ขำทอง
ผช.นวก.ประชาสัมพันธ์
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววรรณา ปรานนท์
ผช.จพง.ธุรการ
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางปิยะฉัตร อ่ำสำอางค์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นาวสาววัลลภา แฉ่งน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวนิศานาถ อ้นชุ่ม
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายอภิชาติ เหมบัวกลัด
พนักงานขับรถยนต์
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวยศวดี พลหินลาด
คนงาน
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวอมรรัตน์ พรหมอินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววารินทร์ ยังดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นาช่อทิพย์ อ่อนเอี่ยม
นักวิชาการพัสดุ
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางเอื้อมเดือน วิมลจิตต์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายพัลลภ แสงทอง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรส่วนบุคคล
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวเอื้อมพร ขำทอง
ผช.นวก.ประชาสัมพันธ์
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววรรณา ปรานนท์
ผช.จพง.ธุรการ
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางปิยะฉัตร อ่ำสำอางค์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นาวสาววัลลภา แฉ่งน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวนิศานาถ อ้นชุ่ม
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายอภิชาติ เหมบัวกลัด
พนักงานขับรถยนต์
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวยศวดี พลหินลาด
คนงาน
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวอมรรัตน์ พรหมอินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววารินทร์ ยังดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นาช่อทิพย์ อ่อนเอี่ยม
นักวิชาการพัสดุ
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางเอื้อมเดือน วิมลจิตต์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายพัลลภ แสงทอง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรส่วนบุคคล
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวเอื้อมพร ขำทอง
ผช.นวก.ประชาสัมพันธ์
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววรรณา ปรานนท์
ผช.จพง.ธุรการ
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางปิยะฉัตร อ่ำสำอางค์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นาวสาววัลลภา แฉ่งน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวนิศานาถ อ้นชุ่ม
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายอภิชาติ เหมบัวกลัด
พนักงานขับรถยนต์
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวยศวดี พลหินลาด
คนงาน
กองคลัง
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)