สมาชิกสภาเทศบาล :: เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

  • เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

    หน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล

นายเสนาะ แก้วคง
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:081-8624692 bangwuakanarak@gmail.com


นายประสิทธิ์ เสืออ่วม
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:086-3032255 bangwuakanarak@gmail.com


นายปกรณ์ หาญกล้า
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:081-4517994 bangwuakanarak@gmail.com


นายปรีชา อิ่มดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:089-8313435 bangwuakanarak@gmail.com


นายเอกลาภ ตระกูลธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:094-5606155 bangwuakanarak@gmail.com


นายดำรงค์ชัย พร้อมมณี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:080-6441411 bangwuakanarak@gmail.com


นายทองแถม ทิพย์อุทัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:089-0999029 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวศศิธร แดงสี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:064-1979411 bangwuakanarak@gmail.com


นายบรรทม มั่นนาค
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:082-8376718 bangwuakanarak@gmail.com


นายทองอินทร์ เมธีเกรียงไกร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:089-2449161 bangwuakanarak@gmail.com


นายคำรณ เพชรรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:063-6492495 bangwuakanarak@gmail.com


นายธนภณ ศิริรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:086-3499354 bangwuakanarak@gmail.com


นายเสนาะ แก้วคง
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:081-8624692 bangwuakanarak@gmail.com


นายประสิทธิ์ เสืออ่วม
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:086-3032255 bangwuakanarak@gmail.com


นายปกรณ์ หาญกล้า
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:081-4517994 bangwuakanarak@gmail.com


นายปรีชา อิ่มดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:089-8313435 bangwuakanarak@gmail.com


นายเอกลาภ ตระกูลธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:094-5606155 bangwuakanarak@gmail.com


นายดำรงค์ชัย พร้อมมณี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:080-6441411 bangwuakanarak@gmail.com


นายทองแถม ทิพย์อุทัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:089-0999029 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวศศิธร แดงสี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:064-1979411 bangwuakanarak@gmail.com


นายบรรทม มั่นนาค
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:082-8376718 bangwuakanarak@gmail.com


นายทองอินทร์ เมธีเกรียงไกร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:089-2449161 bangwuakanarak@gmail.com


นายคำรณ เพชรรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:063-6492495 bangwuakanarak@gmail.com


นายธนภณ ศิริรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:086-3499354 bangwuakanarak@gmail.com


นายเสนาะ แก้วคง
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:081-8624692 bangwuakanarak@gmail.com


นายประสิทธิ์ เสืออ่วม
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:086-3032255 bangwuakanarak@gmail.com


นายปกรณ์ หาญกล้า
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:081-4517994 bangwuakanarak@gmail.com


นายปรีชา อิ่มดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:089-8313435 bangwuakanarak@gmail.com


นายเอกลาภ ตระกูลธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:094-5606155 bangwuakanarak@gmail.com


นายดำรงค์ชัย พร้อมมณี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:080-6441411 bangwuakanarak@gmail.com


นายทองแถม ทิพย์อุทัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:089-0999029 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวศศิธร แดงสี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:064-1979411 bangwuakanarak@gmail.com


นายบรรทม มั่นนาค
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:082-8376718 bangwuakanarak@gmail.com


นายทองอินทร์ เมธีเกรียงไกร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:089-2449161 bangwuakanarak@gmail.com


นายคำรณ เพชรรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:063-6492495 bangwuakanarak@gmail.com


นายธนภณ ศิริรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:086-3499354 bangwuakanarak@gmail.com
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)