กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม :: เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

นางเบญจวรรณ เศรษฐวิวัฒนกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:089-2448653 bangwuakanarak@gmail.com


พจอ.สมคิด ไชยชนะ
พยาบาลวิชาชีพ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวอรอนงค์ สาตรสนธิ์
พยาบาลวิชาชีพ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวนริศรา กิตติวานิช
เจ้าพนักงานธุรการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวนิตยาวรรณ บัวศรี
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวนันท์ฐิตา คงเมฆสีห์ธนา
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวฐิติชญาน์ เณรหนู
ผช.จพง.ธุรการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-53977-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายกิตติศักดิ์ พุ่มพวง
คนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายชัชวาลย์ อินทร์กลัด
ช่างก่อสร้าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสุทธิพงศ์ บู่พก
พนักงานขับรถยนต์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายเพชร บุญชู
พนักงานขับรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสุทิน จันทร์ศรี
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายบุญมี พันธ์ุแสง
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางกันธิชา ชีกล่ำ
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายอดุลย์ โภคทรัพย์
คนสวน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสมเกียรติ เพ็งสว่าง
พนักงานขับรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายนิยม บุตรสี
พนักงานขับรภขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายชูชาติ โพนทะยาน
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายทนุพล เพ็ชรสว่าง
พนักงานขับรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายไพบูลย์ กิมเฮง
พนักงานขับรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายปรีชา ใจอารีย์
พนักงานขับรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายศักดิ์ชัย ศิลปศร
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายณรงค์ บุญแจ้ง
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสุชาติ ยินดีรัมย์
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-53977-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายแร่ ขุนทอง
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายพิพัฒน์ บุญทิพย์
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายไพรัตน์ หอยสังข์
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายธนกร เมฆทิม
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายไพรัตน์ บุญน้อย
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายประเสริฐศักดิ์ จันทร์หอม
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายทิชานนท์ มั่นนาค
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายภานุพงษ์ เหมบัวกลัด
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายพิชัย พรหมสาลี
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายพีรพล พูลทวี
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายเสาร์ รำไพ
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสมนึก เพ็งสว่าง
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายจรัญ กล่ำทับ
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางเบญจวรรณ เศรษฐวิวัฒนกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:089-2448653 bangwuakanarak@gmail.com


พจอ.สมคิด ไชยชนะ
พยาบาลวิชาชีพ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวอรอนงค์ สาตรสนธิ์
พยาบาลวิชาชีพ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวนริศรา กิตติวานิช
เจ้าพนักงานธุรการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวนิตยาวรรณ บัวศรี
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวนันท์ฐิตา คงเมฆสีห์ธนา
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวฐิติชญาน์ เณรหนู
ผช.จพง.ธุรการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-53977-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายกิตติศักดิ์ พุ่มพวง
คนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายชัชวาลย์ อินทร์กลัด
ช่างก่อสร้าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสุทธิพงศ์ บู่พก
พนักงานขับรถยนต์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายเพชร บุญชู
พนักงานขับรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสุทิน จันทร์ศรี
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายบุญมี พันธ์ุแสง
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางกันธิชา ชีกล่ำ
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายอดุลย์ โภคทรัพย์
คนสวน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสมเกียรติ เพ็งสว่าง
พนักงานขับรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายนิยม บุตรสี
พนักงานขับรภขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายชูชาติ โพนทะยาน
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายทนุพล เพ็ชรสว่าง
พนักงานขับรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายไพบูลย์ กิมเฮง
พนักงานขับรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายปรีชา ใจอารีย์
พนักงานขับรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายศักดิ์ชัย ศิลปศร
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายณรงค์ บุญแจ้ง
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสุชาติ ยินดีรัมย์
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-53977-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายแร่ ขุนทอง
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายพิพัฒน์ บุญทิพย์
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายไพรัตน์ หอยสังข์
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายธนกร เมฆทิม
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายไพรัตน์ บุญน้อย
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายประเสริฐศักดิ์ จันทร์หอม
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายทิชานนท์ มั่นนาค
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายภานุพงษ์ เหมบัวกลัด
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายพิชัย พรหมสาลี
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายพีรพล พูลทวี
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายเสาร์ รำไพ
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสมนึก เพ็งสว่าง
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายจรัญ กล่ำทับ
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางเบญจวรรณ เศรษฐวิวัฒนกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:089-2448653 bangwuakanarak@gmail.com


พจอ.สมคิด ไชยชนะ
พยาบาลวิชาชีพ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวอรอนงค์ สาตรสนธิ์
พยาบาลวิชาชีพ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวนริศรา กิตติวานิช
เจ้าพนักงานธุรการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวนิตยาวรรณ บัวศรี
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวนันท์ฐิตา คงเมฆสีห์ธนา
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวฐิติชญาน์ เณรหนู
ผช.จพง.ธุรการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-53977-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายกิตติศักดิ์ พุ่มพวง
คนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายชัชวาลย์ อินทร์กลัด
ช่างก่อสร้าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสุทธิพงศ์ บู่พก
พนักงานขับรถยนต์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายเพชร บุญชู
พนักงานขับรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสุทิน จันทร์ศรี
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายบุญมี พันธ์ุแสง
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางกันธิชา ชีกล่ำ
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายอดุลย์ โภคทรัพย์
คนสวน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสมเกียรติ เพ็งสว่าง
พนักงานขับรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายนิยม บุตรสี
พนักงานขับรภขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายชูชาติ โพนทะยาน
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายทนุพล เพ็ชรสว่าง
พนักงานขับรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายไพบูลย์ กิมเฮง
พนักงานขับรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายปรีชา ใจอารีย์
พนักงานขับรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายศักดิ์ชัย ศิลปศร
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายณรงค์ บุญแจ้ง
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสุชาติ ยินดีรัมย์
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-53977-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายแร่ ขุนทอง
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายพิพัฒน์ บุญทิพย์
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายไพรัตน์ หอยสังข์
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายธนกร เมฆทิม
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายไพรัตน์ บุญน้อย
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายประเสริฐศักดิ์ จันทร์หอม
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายทิชานนท์ มั่นนาค
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายภานุพงษ์ เหมบัวกลัด
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายพิชัย พรหมสาลี
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายพีรพล พูลทวี
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายเสาร์ รำไพ
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสมนึก เพ็งสว่าง
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายจรัญ กล่ำทับ
คนงานประจำรถขยะ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)