โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ :: เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

นางตรีรัตน์ รัตนวิโรจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:086-9061311 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววริศรา นีซัง
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวภรภัทร บัวสาตร์
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสุธนี โกมลมาลย์
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวธัญญาภรณ์ เหลียววัฒนกิจ
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวกานต์รวี ทองล้อม
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางอาทิตยา จันทรดาวัน
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสมคิด พรมชาติ
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสลิลทิพย์ เย็นใจ
ผช.นักวิชาการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวอุทุมพร แก้วเล็ก
คนงาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางกัลยา เรืองเดช
แม่ครัว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางบุปผา กันภัย
คนงาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสุนีย์ เกตุศรี
แม่ครัว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางเพ็ญ พัฒนาภรณ์
แม่ครัว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสิทธิ แดงแขก
แม่ครัว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:03-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสุภาวรรณ อ่วมอินทร์
นักการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวกาญจนา เหมบัวกลัด
คนงาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นายบัญญัติ พัฒนาภรณ์
คนงาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางตรีรัตน์ รัตนวิโรจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:086-9061311 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววริศรา นีซัง
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวภรภัทร บัวสาตร์
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสุธนี โกมลมาลย์
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวธัญญาภรณ์ เหลียววัฒนกิจ
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวกานต์รวี ทองล้อม
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางอาทิตยา จันทรดาวัน
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสมคิด พรมชาติ
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสลิลทิพย์ เย็นใจ
ผช.นักวิชาการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวอุทุมพร แก้วเล็ก
คนงาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางกัลยา เรืองเดช
แม่ครัว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางบุปผา กันภัย
คนงาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสุนีย์ เกตุศรี
แม่ครัว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางเพ็ญ พัฒนาภรณ์
แม่ครัว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสิทธิ แดงแขก
แม่ครัว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:03-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสุภาวรรณ อ่วมอินทร์
นักการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวกาญจนา เหมบัวกลัด
คนงาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นายบัญญัติ พัฒนาภรณ์
คนงาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางตรีรัตน์ รัตนวิโรจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:086-9061311 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววริศรา นีซัง
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวภรภัทร บัวสาตร์
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสุธนี โกมลมาลย์
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวธัญญาภรณ์ เหลียววัฒนกิจ
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวกานต์รวี ทองล้อม
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางอาทิตยา จันทรดาวัน
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสมคิด พรมชาติ
ครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสลิลทิพย์ เย็นใจ
ผช.นักวิชาการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวอุทุมพร แก้วเล็ก
คนงาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางกัลยา เรืองเดช
แม่ครัว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางบุปผา กันภัย
คนงาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสุนีย์ เกตุศรี
แม่ครัว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางเพ็ญ พัฒนาภรณ์
แม่ครัว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสิทธิ แดงแขก
แม่ครัว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:03-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสุภาวรรณ อ่วมอินทร์
นักการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวกาญจนา เหมบัวกลัด
คนงาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นายบัญญัติ พัฒนาภรณ์
คนงาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)