ผลการดำเนินงาน :: เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

 • ผลการดำเนินงาน
  ผลการดำเนินงาน
  เผยแพร่วันที่ : 5 เม.ย. 2566 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 577

ผลการดำเนินการด้านต่างๆ

 • ด้านเศรษฐกิจ
  เนื่องจากประชาชนมีปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต่ำในพื้นที่ ทางเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์จึงเห็นควรจัดให้มี โครงการช่วยเหลือผู้ตกงาน, ส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ ฝึกอบรมอาชีพเสริมแกกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอื่น ๆ จัดโครงการศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้าน จัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกิน ได้ ตลอดจนขุดลอกคูคลองเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตรกรรมตลอดปี
   
 • ผลการดำเนินงานด้านสังคม
  เนื่องจากประชาชนในตำบลบางวัวมีปัญหาด้านสังคมหลายด้านด้วยกัน จึงเห็นควรจัดให้มีกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ ชมรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลอย่างต่อเนื่องจัดตั้งชมรมเยาวชน ตำบลบางวัว จัดตั้งชมรม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ฟื้นฟูประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เคยปฏิบัติกันมา ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีปิดทองหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัว การแห่เทียนเข้าพรรษา และการจัดงาน 5 ธันวามหาราช
   
 • ผลการดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ 
  พื้นที่ของตำบลบางวัวมีปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค หลายหมู่บ้าน ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ ขุดลอกคูคลองเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี สร้างท่อ ระบายน้ำ ฝังท่อระบายน้ำ ล้าง/ลอกท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือน ถนน หนทาง สร้างเขื่อน และฝายกั้นน้ำ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำนำน้ำแจกจ่ายประชาชนในช่วงภัยแล้ง
   
 • ผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  เนื่องจากในพื้นที่ตำบลบางวัว มีปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทางเทศบาลจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาในพื้นที่ เพื่อ ยกระดับความเป็นอยู่และอำนวย ความสะดวกแก่ชุมชน จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างทางเท้า คสล. ก่อสร้างสะพานข้ามคูคลอง ลงลูกรังถนนทั้งหินผุและหินคลุก ขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตประปา ก่อสร้างถนนลาดยาง สร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน
   
 • ผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข 
  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่ดี จึงจัดให้มีกิจกรรม/โครงการดังนี้ สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้กับ สถานีอนามัยตำบลบางวัวจัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลป้องกันและ โรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า สนับสนุนน้ำยาสำหรับพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย จัดให้ความรู้ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามสุขบัญญัติ


ข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติเทศบาล วิสัยทัศน์เทศบาล ผลการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนา กฏหมายที่เกี่ยวข้อง สภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ อำนาจหน้าที่ ข้อมูลทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)