แนวทางการพัฒนา :: เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

 • แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนา
  เผยแพร่วันที่ : 5 เม.ย. 2566 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 610

แนวทางการพัฒนา

วัตถุประสงค์..

           เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชนในเทศบาลและเพื่อส่งเสริมกิจการ การเกษตรให้แก่เกษตรกรในเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ เพื่อทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และเพื่อแก้ไขปัญหาการ ว่างงานของประชาชนซึ่งอยู่ในวัยแรงงาน
 

เป้าหมายการพัฒนา

 • ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ กัน และ กลุ่มแม่บ้านเป็นต้น
 • ให้เกษตรส่วนใหญ่ในตำบลมีความรู้ทางวิชาการ
 • เพื่อช่วยเพิ่มการผลิต
 • ให้ประชาชนซึ่งอยู่ในวัยแรงงานมีงานทำมากกว่าร้อยละ 90
   

แนวทางการดำเนินงาน

 • เทศบาลจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ และให้การสนับสนุนงบประมาณและการตลาด
 • ฝึกอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน
 • ฝึกอบรมให้ความรู้
 • จัดศึกษาดูงานทางวิชาการ
 • โครงการช่วยเหลือผู้ตกงานโดยประสานงานกับส่วนราชการ บริษัทห้างร้าน เกี่ยวกับอัตราว่าง และตำแหน่งต่างๆ โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไ


ข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติเทศบาล วิสัยทัศน์เทศบาล ผลการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนา กฏหมายที่เกี่ยวข้อง สภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ อำนาจหน้าที่ ข้อมูลทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)