คณะผู้บริหาร :: เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

นายอิทธิพงษ์ ทองล้อม
นายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร:081-9951064 bangwuakanarak@gmail.com


นายอิทธิพล มีสมศักดิ์
รองนายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร:084-3623021 bangwuakanarak@gmail.com


นายชัยรัตน์ ชื่นชม
รองนายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร:084-3622751 bangwuakanarak@gmail.com


นางจันทร์แรม อู่เจริญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร:098-0185887 bangwuakanarak@gmail.com


นายพิทยา ทองล้อม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหาร
โทร:086-7707545 bangwuakanarak@gmail.com


นายอิทธิพงษ์ ทองล้อม
นายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร:081-9951064 bangwuakanarak@gmail.com


นายอิทธิพล มีสมศักดิ์
รองนายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร:084-3623021 bangwuakanarak@gmail.com


นายชัยรัตน์ ชื่นชม
รองนายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร:084-3622751 bangwuakanarak@gmail.com


นางจันทร์แรม อู่เจริญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร:098-0185887 bangwuakanarak@gmail.com


นายพิทยา ทองล้อม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหาร
โทร:086-7707545 bangwuakanarak@gmail.com


นายอิทธิพงษ์ ทองล้อม
นายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร:081-9951064 bangwuakanarak@gmail.com


นายอิทธิพล มีสมศักดิ์
รองนายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร:084-3623021 bangwuakanarak@gmail.com


นายชัยรัตน์ ชื่นชม
รองนายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร:084-3622751 bangwuakanarak@gmail.com


นางจันทร์แรม อู่เจริญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร
โทร:098-0185887 bangwuakanarak@gmail.com


นายพิทยา ทองล้อม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหาร
โทร:086-7707545 bangwuakanarak@gmail.comนายสามารถ เจิมรอด
ปลัดเทศบาล
คณะผู้บริหาร
โทร:081-9951065 bangwuakanarak@gmail.com


นายสามารถ เจิมรอด
ปลัดเทศบาล
คณะผู้บริหาร
โทร:081-9951065 bangwuakanarak@gmail.com


นายสามารถ เจิมรอด
ปลัดเทศบาล
คณะผู้บริหาร
โทร:081-9951065 bangwuakanarak@gmail.com


นายธนภูมิ ศิริวงศ์
รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
คณะผู้บริหาร
โทร:087-6113377 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวอรนรินทร์ ธัญวิสิษฐ์กุล
รองปลัดเทศบาล
คณะผู้บริหาร
โทร:000-0000000 bangwuakanarak@gmail.com


นายธนภูมิ ศิริวงศ์
รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
คณะผู้บริหาร
โทร:087-6113377 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวอรนรินทร์ ธัญวิสิษฐ์กุล
รองปลัดเทศบาล
คณะผู้บริหาร
โทร:000-0000000 bangwuakanarak@gmail.com


นายธนภูมิ ศิริวงศ์
รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
คณะผู้บริหาร
โทร:087-6113377 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวอรนรินทร์ ธัญวิสิษฐ์กุล
รองปลัดเทศบาล
คณะผู้บริหาร
โทร:000-0000000 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววันทนา ฉิมบ้านดอน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
คณะผู้บริหาร
โทร:086-1157441 bangwuakanarak@gmail.com


นายสมบัติ ใหม่เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองช่าง
คณะผู้บริหาร
โทร:089-2448736 bangwuakanarak@gmail.com


นางจีรภา มั่งมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
คณะผู้บริหาร
โทร:089-2448667 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววันทนา ฉิมบ้านดอน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
คณะผู้บริหาร
โทร:086-1157441 bangwuakanarak@gmail.com


นายสมบัติ ใหม่เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองช่าง
คณะผู้บริหาร
โทร:089-2448736 bangwuakanarak@gmail.com


นางจีรภา มั่งมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
คณะผู้บริหาร
โทร:089-2448667 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววันทนา ฉิมบ้านดอน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
คณะผู้บริหาร
โทร:086-1157441 bangwuakanarak@gmail.com


นายสมบัติ ใหม่เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองช่าง
คณะผู้บริหาร
โทร:089-2448736 bangwuakanarak@gmail.com


นางจีรภา มั่งมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
คณะผู้บริหาร
โทร:089-2448667 bangwuakanarak@gmail.com


นางเบญจวรรณ เศรษฐวิวัฒนกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะผู้บริหาร
โทร:089-2448653 bangwuakanarak@gmail.com


นางตรีรัตน์ รัตนวิโรจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
โทร:086-9061311 bangwuakanarak@gmail.com


นางเบญจวรรณ เศรษฐวิวัฒนกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะผู้บริหาร
โทร:089-2448653 bangwuakanarak@gmail.com


นางตรีรัตน์ รัตนวิโรจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
โทร:086-9061311 bangwuakanarak@gmail.com


นางเบญจวรรณ เศรษฐวิวัฒนกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะผู้บริหาร
โทร:089-2448653 bangwuakanarak@gmail.com


นางตรีรัตน์ รัตนวิโรจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
โทร:086-9061311 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววิไลรัตน์ ขาวมรดก
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
คณะผู้บริหาร
โทร:092-4590549 bangwuakanarak@gmail.com


นางจำลอง หาญกล้า
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
คณะผู้บริหาร
โทร:081-8621772 bangwuakanarak@gmail.com


นายชัยณรงค์ วงษ์ภักดี
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
คณะผู้บริหาร
โทร:089-2254229 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววิไลรัตน์ ขาวมรดก
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
คณะผู้บริหาร
โทร:092-4590549 bangwuakanarak@gmail.com


นางจำลอง หาญกล้า
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
คณะผู้บริหาร
โทร:081-8621772 bangwuakanarak@gmail.com


นายชัยณรงค์ วงษ์ภักดี
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
คณะผู้บริหาร
โทร:089-2254229 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววิไลรัตน์ ขาวมรดก
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
คณะผู้บริหาร
โทร:092-4590549 bangwuakanarak@gmail.com


นางจำลอง หาญกล้า
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
คณะผู้บริหาร
โทร:081-8621772 bangwuakanarak@gmail.com


นายชัยณรงค์ วงษ์ภักดี
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
คณะผู้บริหาร
โทร:089-2254229 bangwuakanarak@gmail.comข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)