สำนักปลัด :: เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

  • เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

    เพิ่มหน้าที่ของกลุ่มงานสำนักปลัด

นางสาววาสนา บุญจิตต์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นาสาวจีรพร ทองหอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวปณิตา วงศ์ศรีวัฒนกุล
นักทรัพยากรบุคคล ชนาญการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายประภาส เกิดโสภา
นิติกรปฏิบัติการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวอุษณีษ์ สร้อยอากาศ
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายธนาธิป โยคะสิงห์
นักวิชาการศึกษา
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายนิติพนธ์ สีดา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววริศรา นีซัง
ครู
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวภรภัทร บัวสาตร์
ครู
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสุธนี โกมลมาลย์
ครู
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวธัญญาภรณ์ เหลียววัฒนกิจ
ครู
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวกานต์รวี ทองล้อม
ครู
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางอาทิตยา จันทรดาวัน
ครู
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสมคิด พรมชาติ
ครู
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นายพิเชษฐ์ สอนจังหรีด
ครูผู้ดูแลเด็ก
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายไพรัตน์ ชีกล่ำ
พนักงานขับรถยนต์
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางอรการณ์ ตระกูลธรรม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สำนักปลัด
โทร:038539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสุภัคพร รัตนกุญชลี
ผู้ช่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายรุ่งโรจน์ เล็กศิริ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายจิรศักดิ์ แจ่มจิตร์
พนักงานขับรถยนต์
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายรังสรรค์ เรืองฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายปิยะ ยิ้มกริ่ม
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายดนุภพ พัฒนา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวปิยะนุช จันทร์บุญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวปาริชาติ เกตุศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นาวสาววัลลภา แฉ่งน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายกฤช เพชรรัตน์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวทัศนีย์ สายนุ้ย
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสมโภชน์ ฉัตรทอง
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายจักรกฤษ ฮวดโต
พนง.ขับเครื่องจักรขนาดเบา
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสมพล เก๊อะเจริญ
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายมโนชย์ พุ่มพวง
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายเมธี แจ่มจิตร
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายนพดล กำจัด
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายดิลก พัฒนา
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-5 bangwuakanarak@gmail.com


นายอำพล เฟื่องฟู
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายธเนศ ชีกล่ำ
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายคุณากร พิมพ์แปร
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายประภาส ปราโมทย์
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายวสันต์ แสงสว่าง
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายวีรพล ชุ่มศิริ
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายธนพร หอยสังข์
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายอานนท์ แสงทอง
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายเมธี เม้ยศรี
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายประวิทย์ จันทร์แสม
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสราวุธ จุลวัจน์
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายกฤษณ ศรีเม้ย
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายอ๊อด พิมพ์จันทร์
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายวัชรพล แสงทอง
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายอัตชัย เรืองเดช
ภารโรง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายธงชัย กันประเสริฐ
ช่างไม้
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวเสาวลักษณ์ หลวงเชิง
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวผกาวดี ไชยชนะ
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวณัฐกมล วิมลจิตต์
นักการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายนิคม จรุงจิตร์
พนักงานขับรถยนต์
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายพเยาว์ อิ่มดี
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายณรงค์ เณรหนู
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายกู้เกียรติ สอาดโฉม
คนสวน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางขนิษฐา แสงแก้ว
นักการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสลิลทิพย์ เย็นใจ
ผช.นักวิชาการศึกษา
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางเพ็ญ พัฒนาภรณ์
แม่ครัว
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสิทธิ แดงแขก
แม่ครัว
สำนักปลัด
โทร:03-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสุภาวรรณ อ่วมอิินทร์
นักการ
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวอุทุมพร แก้วเล็ก
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางกัลยา เรืองเดช
แม่ครัว
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นายบัญญัติ พัฒนาภรณ์
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางบุปผา กันภัย
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวกาญจนา เหมบัวกลัด
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววรรณฤดี โชคสวัสดิ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวปูริดา นิยมพงษ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวนิตยา บุญคง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางฐิติภรณ์ สมชิต
ผู้ดูแลเด็ก
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวจิรักษา ตระกูลธรรม
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสมจิตต์ สอาดโฉม
แม่ครัว
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสุนีย์ เกตุศรี
แม่ครัว
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายไพรวัลย์ กระสังข์
คนสวน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววาสนา บุญจิตต์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นาสาวจีรพร ทองหอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวปณิตา วงศ์ศรีวัฒนกุล
นักทรัพยากรบุคคล ชนาญการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายประภาส เกิดโสภา
นิติกรปฏิบัติการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวอุษณีษ์ สร้อยอากาศ
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายธนาธิป โยคะสิงห์
นักวิชาการศึกษา
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายนิติพนธ์ สีดา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววริศรา นีซัง
ครู
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวภรภัทร บัวสาตร์
ครู
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสุธนี โกมลมาลย์
ครู
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวธัญญาภรณ์ เหลียววัฒนกิจ
ครู
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวกานต์รวี ทองล้อม
ครู
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางอาทิตยา จันทรดาวัน
ครู
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสมคิด พรมชาติ
ครู
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นายพิเชษฐ์ สอนจังหรีด
ครูผู้ดูแลเด็ก
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายไพรัตน์ ชีกล่ำ
พนักงานขับรถยนต์
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางอรการณ์ ตระกูลธรรม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สำนักปลัด
โทร:038539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสุภัคพร รัตนกุญชลี
ผู้ช่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายรุ่งโรจน์ เล็กศิริ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายจิรศักดิ์ แจ่มจิตร์
พนักงานขับรถยนต์
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายรังสรรค์ เรืองฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายปิยะ ยิ้มกริ่ม
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายดนุภพ พัฒนา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวปิยะนุช จันทร์บุญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวปาริชาติ เกตุศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นาวสาววัลลภา แฉ่งน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายกฤช เพชรรัตน์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวทัศนีย์ สายนุ้ย
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสมโภชน์ ฉัตรทอง
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายจักรกฤษ ฮวดโต
พนง.ขับเครื่องจักรขนาดเบา
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสมพล เก๊อะเจริญ
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายมโนชย์ พุ่มพวง
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายเมธี แจ่มจิตร
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายนพดล กำจัด
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายดิลก พัฒนา
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-5 bangwuakanarak@gmail.com


นายอำพล เฟื่องฟู
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายธเนศ ชีกล่ำ
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายคุณากร พิมพ์แปร
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายประภาส ปราโมทย์
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายวสันต์ แสงสว่าง
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายวีรพล ชุ่มศิริ
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายธนพร หอยสังข์
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายอานนท์ แสงทอง
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายเมธี เม้ยศรี
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายประวิทย์ จันทร์แสม
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสราวุธ จุลวัจน์
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายกฤษณ ศรีเม้ย
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายอ๊อด พิมพ์จันทร์
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายวัชรพล แสงทอง
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายอัตชัย เรืองเดช
ภารโรง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายธงชัย กันประเสริฐ
ช่างไม้
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวเสาวลักษณ์ หลวงเชิง
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวผกาวดี ไชยชนะ
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวณัฐกมล วิมลจิตต์
นักการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายนิคม จรุงจิตร์
พนักงานขับรถยนต์
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายพเยาว์ อิ่มดี
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายณรงค์ เณรหนู
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายกู้เกียรติ สอาดโฉม
คนสวน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางขนิษฐา แสงแก้ว
นักการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสลิลทิพย์ เย็นใจ
ผช.นักวิชาการศึกษา
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางเพ็ญ พัฒนาภรณ์
แม่ครัว
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสิทธิ แดงแขก
แม่ครัว
สำนักปลัด
โทร:03-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสุภาวรรณ อ่วมอิินทร์
นักการ
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวอุทุมพร แก้วเล็ก
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางกัลยา เรืองเดช
แม่ครัว
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นายบัญญัติ พัฒนาภรณ์
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางบุปผา กันภัย
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวกาญจนา เหมบัวกลัด
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววรรณฤดี โชคสวัสดิ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวปูริดา นิยมพงษ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวนิตยา บุญคง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางฐิติภรณ์ สมชิต
ผู้ดูแลเด็ก
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวจิรักษา ตระกูลธรรม
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสมจิตต์ สอาดโฉม
แม่ครัว
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสุนีย์ เกตุศรี
แม่ครัว
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายไพรวัลย์ กระสังข์
คนสวน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววาสนา บุญจิตต์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นาสาวจีรพร ทองหอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวปณิตา วงศ์ศรีวัฒนกุล
นักทรัพยากรบุคคล ชนาญการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายประภาส เกิดโสภา
นิติกรปฏิบัติการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวอุษณีษ์ สร้อยอากาศ
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายธนาธิป โยคะสิงห์
นักวิชาการศึกษา
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายนิติพนธ์ สีดา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววริศรา นีซัง
ครู
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวภรภัทร บัวสาตร์
ครู
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสุธนี โกมลมาลย์
ครู
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวธัญญาภรณ์ เหลียววัฒนกิจ
ครู
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวกานต์รวี ทองล้อม
ครู
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางอาทิตยา จันทรดาวัน
ครู
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสมคิด พรมชาติ
ครู
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นายพิเชษฐ์ สอนจังหรีด
ครูผู้ดูแลเด็ก
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายไพรัตน์ ชีกล่ำ
พนักงานขับรถยนต์
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางอรการณ์ ตระกูลธรรม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สำนักปลัด
โทร:038539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสุภัคพร รัตนกุญชลี
ผู้ช่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายรุ่งโรจน์ เล็กศิริ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายจิรศักดิ์ แจ่มจิตร์
พนักงานขับรถยนต์
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายรังสรรค์ เรืองฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายปิยะ ยิ้มกริ่ม
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายดนุภพ พัฒนา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวปิยะนุช จันทร์บุญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวปาริชาติ เกตุศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นาวสาววัลลภา แฉ่งน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายกฤช เพชรรัตน์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวทัศนีย์ สายนุ้ย
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสมโภชน์ ฉัตรทอง
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายจักรกฤษ ฮวดโต
พนง.ขับเครื่องจักรขนาดเบา
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสมพล เก๊อะเจริญ
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายมโนชย์ พุ่มพวง
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายเมธี แจ่มจิตร
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายนพดล กำจัด
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายดิลก พัฒนา
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-5 bangwuakanarak@gmail.com


นายอำพล เฟื่องฟู
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายธเนศ ชีกล่ำ
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายคุณากร พิมพ์แปร
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายประภาส ปราโมทย์
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายวสันต์ แสงสว่าง
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายวีรพล ชุ่มศิริ
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายธนพร หอยสังข์
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายอานนท์ แสงทอง
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายเมธี เม้ยศรี
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายประวิทย์ จันทร์แสม
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายสราวุธ จุลวัจน์
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายกฤษณ ศรีเม้ย
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายอ๊อด พิมพ์จันทร์
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายวัชรพล แสงทอง
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายอัตชัย เรืองเดช
ภารโรง
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายธงชัย กันประเสริฐ
ช่างไม้
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวเสาวลักษณ์ หลวงเชิง
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวผกาวดี ไชยชนะ
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวณัฐกมล วิมลจิตต์
นักการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายนิคม จรุงจิตร์
พนักงานขับรถยนต์
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายพเยาว์ อิ่มดี
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายณรงค์ เณรหนู
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายกู้เกียรติ สอาดโฉม
คนสวน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางขนิษฐา แสงแก้ว
นักการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสลิลทิพย์ เย็นใจ
ผช.นักวิชาการศึกษา
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางเพ็ญ พัฒนาภรณ์
แม่ครัว
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวสิทธิ แดงแขก
แม่ครัว
สำนักปลัด
โทร:03-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสุภาวรรณ อ่วมอิินทร์
นักการ
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวอุทุมพร แก้วเล็ก
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางกัลยา เรืองเดช
แม่ครัว
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นายบัญญัติ พัฒนาภรณ์
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางบุปผา กันภัย
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวกาญจนา เหมบัวกลัด
คนงาน
สำนักปลัด
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววรรณฤดี โชคสวัสดิ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวปูริดา นิยมพงษ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวนิตยา บุญคง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางฐิติภรณ์ สมชิต
ผู้ดูแลเด็ก
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาวจิรักษา ตระกูลธรรม
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสมจิตต์ สอาดโฉม
แม่ครัว
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นางสุนีย์ เกตุศรี
แม่ครัว
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com


นายไพรวัลย์ กระสังข์
คนสวน
สำนักปลัด
โทร:038-539707-8 bangwuakanarak@gmail.com
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)