หัวหน้าส่วนราชการ :: เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

นายธนภูมิ ศิริวงศ์
รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:087-6113377 ิbangwuakanarak@gmail.com


นายสามารถ เจิมรอด
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:081-9951065 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววันทนา ฉิมบ้านดอน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:086-1157441 bangwuakanarak@gmail.com


นางตรีรัตน์ รัตนวิโรจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางเบญจวรรณ เศรษฐวิวัฒนกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:089-2448653 bangwuakanarak@gmail.com


นายสมบัติ ใหม่เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:089-2448736 bangwuakanarak@gmail.com


นางจีรภา มั่งมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:089-2448667 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววิไลรัตน์ ขาวมรดก
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:092-4590549 bangwuakanarak@gmail.com


นางจำลอง หาญกล้า
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:081-8621772 bangwuakanarak@gmail.com


นายชัยณรงค์ วงษ์ภักดี
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:089-2254229 bangwuakanarak@gmail.com


นายธนภูมิ ศิริวงศ์
รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:087-6113377 ิbangwuakanarak@gmail.com


นายสามารถ เจิมรอด
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:081-9951065 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววันทนา ฉิมบ้านดอน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:086-1157441 bangwuakanarak@gmail.com


นางตรีรัตน์ รัตนวิโรจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางเบญจวรรณ เศรษฐวิวัฒนกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:089-2448653 bangwuakanarak@gmail.com


นายสมบัติ ใหม่เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:089-2448736 bangwuakanarak@gmail.com


นางจีรภา มั่งมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:089-2448667 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววิไลรัตน์ ขาวมรดก
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:092-4590549 bangwuakanarak@gmail.com


นางจำลอง หาญกล้า
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:081-8621772 bangwuakanarak@gmail.com


นายชัยณรงค์ วงษ์ภักดี
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:089-2254229 bangwuakanarak@gmail.com


นายธนภูมิ ศิริวงศ์
รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:087-6113377 ิbangwuakanarak@gmail.com


นายสามารถ เจิมรอด
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:081-9951065 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววันทนา ฉิมบ้านดอน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:086-1157441 bangwuakanarak@gmail.com


นางตรีรัตน์ รัตนวิโรจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:038-539139 bangwuakanarak@gmail.com


นางเบญจวรรณ เศรษฐวิวัฒนกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:089-2448653 bangwuakanarak@gmail.com


นายสมบัติ ใหม่เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:089-2448736 bangwuakanarak@gmail.com


นางจีรภา มั่งมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:089-2448667 bangwuakanarak@gmail.com


นางสาววิไลรัตน์ ขาวมรดก
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:092-4590549 bangwuakanarak@gmail.com


นางจำลอง หาญกล้า
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:081-8621772 bangwuakanarak@gmail.com


นายชัยณรงค์ วงษ์ภักดี
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:089-2254229 bangwuakanarak@gmail.com
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)