คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์

กองคลัง
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
  - การรับชาระภาษีบารุงท้องที่
  - การรับชาระภาษีป้าย
  - การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

กองช่าง
  - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
  - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่2ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
  - การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
  - การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
  - การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
  - การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
  - การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
  - การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
  - การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
  - การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
  - การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
  - การแจ้งขุดดิน
  - การแจ้งถมดิน
  - การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  - การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
  - การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
  - การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  - การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  - การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
  - การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
  - การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  - การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
  - การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาล
  - การแก้ไขรายการกรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อยเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อ
    เท็จจริง

  - การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  - การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่4) พ.ศ.2551
  - การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
  - การขอเลขที่บ้าน
  - การขอหนังสือรับรองการเกิด
  - การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญ
   ประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

  - การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า
    1 แห่ง

  - การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว
    แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

  - การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
  - การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว
    แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

  - การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
  - การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
  - การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับ
    เอกสารการทะเบียน

  - การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
  - การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูงพ.ศ.2543
  - การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
  - การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะ
    รายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

  - การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อใน
    ในทะเบียนบ้าน

  - การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ใน
    ประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13

  - การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง รือบิดาและมารดาเป็นผู้
    ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด

  - การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
  - การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
  - การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
  - การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาใน
    ประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย

  - การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
  - การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือ
    หนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)

  - การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499
  - การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจ
    พิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

  - การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดย
    มิชอบหรือโดยทุจริต

  - การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
  - การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
  - การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ ตายหรือจำหน่าย ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน
    เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

  - การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
  - การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
  - การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
  - การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการ
    สงเคราะห์

  - การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
  - การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
  - การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
  - การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
  - การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
  - การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาต
  - การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
  - การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
  - การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
  - การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
  - การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
  - การรับแจ้งการย้ายเข้า
  - การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
  - การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
  - การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
  - การรับแจ้งการย้ายออก
  - การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
  - การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
  - การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
  - การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ