•  

  •  

วิสัยทัศน์เทศบาล

สิ่งแวดล้อมสดใส
เศรษฐกิจชุมชนก้าวไกล
มีความปลอดภัยในชีวิต
แหล่งผลิตองค์ความรู้
เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น