•  

  •  

แนวทางการพัฒนา

 

วัตถุประสงค์..
        เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชนในเทศบาลและเพื่อส่งเสริมกิจการ การเกษตรให้แก่เกษตรกรในเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ เพื่อทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และเพื่อแก้ไขปัญหาการ ว่างงานของประชาชนซึ่งอยู่ในวัยแรงงาน

 

เป้าหมายการพัฒนา..
- ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ กัน และ กลุ่มแม่บ้านเป็นต้น
- ให้เกษตรส่วนใหญ่ในตำบลมีความรู้ทางวิชาการ
- เพื่อช่วยเพิ่มการผลิต
- ให้ประชาชนซึ่งอยู่ในวัยแรงงานมีงานทำมากกว่าร้อยละ 90

แนวทางการดำเนินงาน..
- เทศบาลจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ และให้การสนับสนุนงบประมาณและการตลาด
- ฝึกอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน
- ฝึกอบรมให้ความรู้
- จัดศึกษาดูงานทางวิชาการ
- โครงการช่วยเหลือผู้ตกงานโดยประสานงานกับส่วนราชการ บริษัทห้างร้าน เกี่ยวกับอัตราว่าง และตำแหน่งต่างๆ โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป