•  

  •  

สภาพทางสังคม


การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 1 แห่ง คือโรงเรียนวัดบางวัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 1 แห่ง
โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 7 แห่ง
ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด 1 แห่ง
มัสยิด - แห่ง

สาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐบาล - แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 เปอร์เซนต์

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง
สถานีดับเพลิงของเทศบาล 1 แห่ง