•  

  •  

สภาพทางเศรษฐกิจ

 

อาชีพ
รับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม
ค้าขาย
รับราชการ

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
ธนาคาร 3 แห่ง
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 6 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม 35 แห่ง