สภาพทั่วไป

      
ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีระยะห่างจากอำเภอบางปะกง 5 กิโลเมตร

เนื้อที่
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์มีเนื้อที่ 26.15 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ
ทิศเหนือ จด ตำบลพิมพาและตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง
ทิศใต้ จด ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง
ทิศตะวันออก จด ตำบลหนองจอกและท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง
ทิศตะวันตก จด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง

จำนวนหมู่บ้าน ในตำบลบางวัวมีหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล. เต็มทั้งหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล บางส่วน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,7,12,14

ท้องถิ่นอื่นในตำบล
จำนวนเทศบาล 1 แห่ง คือเทศบาลตำบลบางวัว

ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 11,030 คน แยกเป็นชาย 5,281 คน  หญิง 5,746 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 421.79 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2556)