ประกาศเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง(ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน 2 เครื่อง
 
             ด้วยเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์
จะสอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ราคากลาง 800,000 บาท (-แปดแสนบาทถ้วน-

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาล

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 25 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 29 หมู่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ยกเว้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ให้ยื่นซองสอบราคาได้ที่ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอบางปะกง ที่ว่าการอำเภอบางปะกง เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอบางปะกง ที่ว่าการอำเภอบางปะกง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 100 บาท ได้ ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 29 หมู่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2560 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 038-539707-8 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
 
(นายอิทธิพงษ์  ทองล้อม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางวัวคณารักษ์
 
วันที่ลงประกาศ : 2017-07-24 11:24:18