ประกาศเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
 
             ด้วยเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ จะสอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558) ราคากลาง 896,000 บาท (-แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
3.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5.ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาล
6.ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 – 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 29 หมู่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ยกเว้นวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ให้ยื่นซองสอบราคาได้ที่ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอบางปะกง ที่ว่าการอำเภอบางปะกง เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอบางปะกง ที่ว่าการอำเภอบางปะกง

ผู้สนใจติดต่อ ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200 บาท ได้ ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 29 หมู่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 15 – 26 พฤษภาคม 2560 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3853-9707-8 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 
(นายอิทธิพงษ์  ทองล้อม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางวัวคณารักษ์
 
วันที่ลงประกาศ : 2017-05-11 15:21:38