ประกาศเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
 
             ด้วยเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์
จะสอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน เป็นรถช่วงยาว เป็นกระบะสำเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (รายละเอียดตามคุณลักษณะแนบท้าย) ราคากลาง 523,000 บาท (-ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
-ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
3.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5.ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาล
6.ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย
-กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 – 29 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 29 หมู่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ยกเว้นวันที่ 15 มีนาคม 2560 ให้ยื่นซองสอบราคาได้ที่ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอบางปะกง ที่ว่าการอำเภอบางปะกง เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.
-กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอบางปะกง ที่ว่าการอำเภอบางปะกง ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200 บาท ได้ ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 29 หมู่ 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 15 - 29 มีนาคม 2560 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 038-539707-8 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศวันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560
 
(นายอิทธิพงษ์  ทองล้อม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางวัวคณารักษ์
 
วันที่ลงประกาศ : 2017-03-20 15:25:00