ประกาศเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
เรื่อง ประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
             ด้วยเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (ตามรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้าย) ราคากลางในการจัดซื้อ 3,300,000.- บาท ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ** ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลและไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
-การดำเนินการ
1. ขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2559
2. ยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมวางหลักประกันซองเป็นเงิน 165,000.- บาท เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ.ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอบางปะกง ที่ว่าการอำเภอบางปะกง ม.6 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
3. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ.ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอบางปะกง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าเสนอราคาเวลา 14.00 น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
5. อบรมวิธีการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 10.00 น. – 15.00 น ณ บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด 151 อาคารทีม หมู่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทร. 02-9446860-3 โทรสาร 02-9446718 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
6. แข่งขันประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 10.00 - 10.30 น. ราคาเริ่มต้น 3,300,000.- บาท ส่ง FAX ยืนยันราคาสุดท้ายเมื่อสิ้นการประมูล วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
7. ยื่นเอกสารฉบับจริง ณ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ เวลา 08.30 -16.30 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
-กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ.ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอบางปะกง
-ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 500 บาท ***
ได้ที่ เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-539707-8 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
 
(นายอิทธิพงษ์  ทองล้อม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางวัวคณารักษ์
 
วันที่ลงประกาศ : 2016-10-26 11:43:56