นายพิเชษฐ  สอนจังหรีด
ครู คศ.1


นางพินิจ  คงสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

             นางสาววิไลวรรณ  ทองล้อม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางเพ็ญ  พัฒนาภรณ์
แม่ครัว

                      นางสาวสิทธิ  แดงแขก
แม่ครัว


นางสาวอารีรัตน์  อภิชัยเอนก
นักการ