[ พนักงานเทศบาล ]  [ ลูกจ้างประจำ ]  [ พนักงานจ้างภารกิจ ]  [ พนักงานจ้างทั่วไป ]ร.ต.ต.สุรเศรษฐ์ เจิมรอด
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล7)

 นายสมบัติ ใหม่เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง7)

                                                            นายชัยณรงค์ วงษ์ภักดี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง6


นายสิทธิพร เปล่งงูเหลือม
นายช่างโยธา4