[ พนักงานเทศบาล ]  [ ลูกจ้างประจำ ]  [ พนักงานจ้างภารกิจ ]  [ พนักงานจ้างทั่วไป ]นายสามารถ  เจิมรอด
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

 นายธนภูมิ  ศิริวงศ์
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางจำลอง  หาญกล้า
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น)


นางประภัสสร  ดิษฐศิริ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
(นักบริหารงานงานทั่วไประดับต้น)  

          นางสาววาสนา  บุญจิตต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางสาวนฤมล  สัยจิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                 นางสาวปณิดา  วงศ์ศรีวัฒนกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายประภาส เกิดโสภา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ