นายสามารถ  เจิมรอด
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

                ร.ต.ต.สุรเศรษฐ์  เจิมรอด
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)


นายธนภูมิ  ศิริวงศ์
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

 นายสมบัติ  ใหม่เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่างระดับกลาง)


นางจีรภา  มั่งมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลังระดับกลาง)


นางสาวหทัยพันทธ์  ควินตัน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับกลาง)

 นางจำลอง  หาญกล้า
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น)


นายชัยณรงค์  วงษ์ภักดี
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานงานช่างระดับต้น)


นางประภัสสร  ดิษฐศิริ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
(นักบริหารงานงานทั่วไประดับต้น)