•  

  •  

นายเสนาะ  แก้วคง
ประธานสภาเทศบาลฯ

 

                                                      

นายธนภณ  ศิริรัตน์
รองประธานสภา
นายปรีชา  อิ่มดี
เลขานุการสภา

 

                                                                  

นายทองแถม  ทิพย์อุทัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นายวิมล  แสงทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นางนงเยาว์  ปราโมทย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

 

                                                                  

นายพยุงศักดิ์  หาญกล้า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
นายทองอินทร์  เมธีเกรียงไกร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
นายประสิทธิ์  เสืออ่วม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

 

                                                                                                

นายสำราญ  ปั่นสี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2