นายอิทธิพงษ์  ทองล้อม
นายกเทศมนตรี

 

                                                        

นายอิทธิพล  มีสมศักดิ์
รองนายกเทศมนตรี
นายชัยรัตน์  ชื่นชม
รองนายกเทศมนตรี

 

                                                       

นายอนุชิต  พลอยมณี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายชัยยงค์  เล็กยวง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี